தந்தை பெரியார்: தமிழ்த் தேசிய அறிவியலர்

தந்தை பெரியார்: தமிழ்த் தேசிய அறிவியலர்.

சாதியத்தை எதிர்த்து வாழ்நாளெல்லாம் போரிட்ட பெரியார் அந்தச் சாதிப் புற்றைக் கரைப்பதற்குக் கூட்டணித் தந்திரங்கள் எதையும் முன்வைக்கவில்லை. அவரே கூறுவது போல், அவரது காமராசர் ஆதரவு, திமுக ஆதரவு எல்லாம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் தற்காலிக உரிமைகளை நிலைநாட்டவே.சாதிகளுக்கு இடையே நல்லிணக்கத்தை போதிக்கவில்லை பெரியார். சாதி அமைப்பையே ஒழித்துக் கட்டும் விடுதலை அரசியலை முன்வைத்தார். அந்த விடுதலைக்குத் தேவையான அறிவியலை விண்டுரைத்தார்.

அவர் விண்டுரைத்த அறிவியலை மேம்போக்காக ஒன்றிரண்டு பெரியார் மேற்கோள்களை மேய்வோரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர் 1925 முதல் 1973 வரை அவரே நடத்திய பல ஏடுகளில் எழுதிய கோடிக் கணக்கான எழுத்துக்களிலும், ஆயிரக்கணக்கான கூட்டங்களில் முழங்கிய சொற்களிலும் அடிநாதமாய் இழையோடி நிற்கும்அறிவியலைப் புரிந்து கொள்பவர்களால்தான் சமூகநீதிக் கொடுமுடியை அடைய  முடியும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s