ஜெய்ப்பூரில் நூறு கோயில்கள் இடித்துத் தள்ளப்பட்டன! ஆட்டம் கண்ட ஆர்.எஸ்.எஸ். 2 மணி நேர போராட்டம் அறிவிப்பாம்!!

ஜெய்ப்பூரில் நூறு கோயில்கள் இடித்துத் தள்ளப்பட்டன! ஆட்டம் கண்ட ஆர்.எஸ்.எஸ். 2 மணி நேர போராட்டம் அறிவிப்பாம்!!.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s