எம்.எஸ். விஸ்வநாதனுக்கு அஞ்சலி

பணிவும், தன்னடக்கமும், தொழிலை உயிராய் நேசிக்கும் பண்பும் அவரிடம் ஊடகங்களில் வெவ்வேறு முறை காணும் போது வெளிப்பட்டன​. அவருக்கு என் அஞ்சலி. இனி சிவசம்போ என்று “நினைத்தாலே இனிக்கும்” படத்தில் அவர் பாடிய​ பாடல் அவர் மறைவின் வருத்தத்தையும் என்னுள் மேலெழுப்பும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s