கடவுள் நம்பிக்கை என்பது ஒரு மன நோயே! அமெரிக்க உளவியல் சங்கத்தின் முடிவினைப் பாரீர்!

கடவுள் நம்பிக்கை என்பது ஒரு மன நோயே! அமெரிக்க உளவியல் சங்கத்தின் முடிவினைப் பாரீர்!.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s