யாகூப் மேமனுக்குத் தூக்கு: தீர்ப்பில் இடம் பெற்ற மனு தர்ம சாஸ்திரம்

யாகூப் மேமனுக்குத் தூக்கு: தீர்ப்பில் இடம் பெற்ற மனு தர்ம சாஸ்திரம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s