பாராளுமன்றத்தின் உள்ளேயும், வெளியேயும் பெண்களுக்காக உரிமைக்குரல் எழுப்பிக்கொண்டே இருப்பேன்: கனிமொழி அறிக்கை || Parliament and outside will be raked rights for women: Kanimozhi Statement

பாராளுமன்றத்தின் உள்ளேயும், வெளியேயும் பெண்களுக்காக உரிமைக்குரல் எழுப்பிக்கொண்டே இருப்பேன்: கனிமொழி அறிக்கை

Source: பாராளுமன்றத்தின் உள்ளேயும், வெளியேயும் பெண்களுக்காக உரிமைக்குரல் எழுப்பிக்கொண்டே இருப்பேன்: கனிமொழி அறிக்கை || Parliament and outside will be raked rights for women: Kanimozhi Statement

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s