ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு பின்னால் இயங்கும் பீட்டாவின் அபாய முகம் கடிதமும் எனது ஒரு பதிலும்… கவிஞர் தணிகையின் 1160 – ஆம் பதிவு

Source: ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு பின்னால் இயங்கும் பீட்டாவின் அபாய முகம் கடிதமும் எனது ஒரு பதிலும்… கவிஞர் தணிகையின் 1160 – ஆம் பதிவு

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s