ஆரியர் யோக்யதை தெரியாதா? நினைத்தவனோடு கூடி ஜனித்த சங்கர வம்சம்தானே குருபரம்பரை?

சென்னை சர்வ கலா சாலை வித்துவான் பரீஷைக்கு பாடம் வைத்திருக்கும் புத்தகங்களில் தொல்காப்பிய பொருள திகார ஆராய்ச்சி என்னும் புத்தகமும் ஒன்று. இப்புத்தகம் தோழர் மு.இராகவ அய்யங்கார் என்ற ஒரு பிராமணனால் எழுதப்பட்டது. அய்யங்கார் எழுதிய தொல்காப்பியப் பொருளதிகார ஆராய்ச்சி புத்தகத்தைப்பற்றி சில நாளாய் தமிழ்நாட்டில் கிளர்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பிரஸ்தாப கிளர்ச்சியில் தமிழர்களுடைய விசேஷ கவனமெல்லாம்.

Source: ஆரியர் யோக்யதை தெரியாதா? நினைத்தவனோடு கூடி ஜனித்த சங்கர வம்சம்தானே குருபரம்பரை?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s