உதயசூரியன் சின்னத்தையே மாங்கல்யமாகக் கொண்டு வாழும் மதுரா பட்டி கிராமப் பெண்கள்

தாலியில் கட்சியின் சின்னத்தை இடம்பெறச்செய்து அதையே தாலியாகக் கொண்டு வாழுகின்றனர் விருத்தாசலத்தை அடுத்த மதுரா பட்டி கிராமப் பெண்கள்

Source: உதயசூரியன் சின்னத்தையே மாங்கல்யமாகக் கொண்டு வாழும் மதுரா பட்டி கிராமப் பெண்கள்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s