தம்பிரான் வணக்கம்

இந்தியாவில் அச்சிடப்பட்ட முதல் நூல், தமிழின் முதல் அச்சு நூல், அச்சில் வெளிவந்த முதல்தமிழாக்க மொழிபெயர்ப்பு நூல் என்ற பெருமைபெற்றது 1578 இல் அண்ட்ரிக் அடிகள் எழுதிப் பதிப்பித்து வெளியிட்ட தம்பிரான் வணக்கம் என்ற தமிழ்ப் புத்தகம்.

Source: தம்பிரான் வணக்கம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s