பிரபல நடிகையின் பாட்டியை அடக்கம் செய்ய மறுத்த தேவாலயம்;இந்துவை திருமணம் செய்ததாக காரணம்: மதங்களின் பெயரால் நடக்கும் சார்வாதிகாரம் !!!

வேதனை

Source: பிரபல நடிகையின் பாட்டியை அடக்கம் செய்ய மறுத்த தேவாலயம்;இந்துவை திருமணம் செய்ததாக காரணம்: மதங்களின் பெயரால் நடக்கும் சார்வாதிகாரம் !!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s