தேங்காய் கலந்து சமைத்த‌ உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிட்டு வந்தால் . . . — வி தை 2 வி ரு ட் ச ம்-(அ-ஃ)- V i d h a i 2 V i r u t c h a m (A-B)

தேங்காய் கலந்து சமைத்த‌ உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிட்டு வந்தால் . . . தேங்காய் கலந்து சமைத்த‌ உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிட்டு வந்தால் . . . தேங்காய் கலந்து சமைத்த‌ உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிட்டால்… விரைவாக

via தேங்காய் கலந்து சமைத்த‌ உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிட்டு வந்தால் . . . — வி தை 2 வி ரு ட் ச ம்-(அ-ஃ)- V i d h a i 2 V i r u t c h a m (A-B)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s